top of page

ניר טובר

שם היצירה: כלניות השבת השחורה

סיפור היצירה: הכרזה נוצרה לציון טקסי הזיכרון לנרצחים ולנופלים במלאת 30 ימים לשבת השחורה. ובעקבות טקסט של ׳מכון שיטים - ארכיון החגים הקיבוצי׳ שיצר נוסח מיוחד לתפילה, שנכתבה בהשראת נוסחי "יזכור" קודמים מאת ברל כצנלסון לנופלי תל חי, אבא קובנר לקורבנות השואה, אהוביה מלכין ואהרון זאב לחללי מערכות ישראל.

היצירה היא חלק מפרויקט  design duty by wixו- My Kalaniyot

bottom of page